Heading hidden

Heading hidden


Διασφάλιση Ποιότητας

Η πολιτική του NESPAR είναι η παραγωγή άριστων ποιοτικά και ασφαλισμένων προϊόντων σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις και με τις απαιτήσεις των καταναλωτών και πελατών μας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου ο συνεταιρισμός ανανεώνει κάθε χρόνο με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης της ομάδας των παραγωγών μελών του σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο GLOBAL G.A.P. και AGROCERT και έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει συστήματα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001-2008 και ISO22000:2005.

Γίνεται χρήση εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών.

Καινοτομία μόνο από το NESPAR

Πέρα από τα συστήματα πιστοποίησης που ακολουθούμε εδώ και χρόνια, ο συνεταιρισμός έχει επενδύσει ένα κεφάλαιο στην αγορά 2 υπερσύγχρονων ψεκαστικών μηχανημάτων. Οι καλλιέργειες Σπαράγγι, Βερίκοκο και Δαμάσκηνο ψεκάζονται ομαδικά από επαγγελματία ψεκαστή της περιοχής . Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα της φυτοπροστασίας των καλλιεργειών, να γνωρίζουμε ακριβώς τι σκευάσματα χρησιμοποιεί ο κάθε παραγωγός και οι εφαρμογές να γίνονται μόνο όταν και όπου χρειάζεται

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα του AGROCERT είναι μια εναλλακτική της συμβατικής, φιλο-περιβαλλοντική μέθοδος παραγωγής, σύμφωνα με την οποία ο παραγωγός μειώνει δραστικά τη χρήση χημικών σκευασμάτων και την ανεξέλεγκτη εφαρμογή καλλιεργητικών παρεμβάσεων. Είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει συγκεκριμένους κανόνες παραγωγής, σύμφωνα με τις υποδείξεις επιβλέποντα Γεωπόνου και να τηρεί αρχεία καταγραφών των πρακτικών που εφαρμόζει, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο AGROCERT έχει εκπονήσει τα πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2, που περιγράφουν τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται μια γεωργική εκμετάλλευση, προκειμένου να πιστοποιηθεί για την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) στην παραγωγή των προϊόντων της.

Πηγή:http://www.agrocert.gr

Τι είναι το GLOBALGAP;

Το GLOBALGAP (στο παρελθόν γνωστό ως EUREPGAP) έχει καθιερωθεί ως βασική αναφορά για τις ορθές γεωργικές πρακτικές (G.A.P.) στην παγκόσμια αγορά. Είναι οργανισμός ιδιωτικού δικαίου που καθορίζει τα εθελοντικά πρότυπα για την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρότυπο GLOBALGAP αποτελεί ένα διεθνώς αποδεκτό και αναγνωρίσιμο πρότυπο για την πρωτογενή παραγωγή από τους λιανοπωλητές και εφαρμόζεται σε περισσότερες από 80 χώρες του κόσμου. Η θεμελιώδης αρχή του είναι η ίση συμμετοχή των παραγωγών και λιανοπωλητών στη δημιουργία προτύπων και διαδικασιών πιστοποίησης.

Ο σκοπός του

Το GLOBALGAP έχει ως πρωταρχικό σκοπό να επανακτήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον τρόπο που παράγονται τα τρόφιμα στο αγρόκτημα με την ελαχιστοποίηση των καταστρεπτικών περιβαλλοντικών επιδράσεων των καλλιεργητικών διαδικασιών, μείωση των χημικών εισροών και εξασφάλιση μιας υπεύθυνης προσέγγισης στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς επίσης και την ευημερία των ζώων.

Τι καλύπτει

Καλύπτει όλη τη διαδικασία από τις εισροές όπως τις ζωοτροφές ή τα σποριόφυτα και όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους μέχρι και την αποδέσμευση του προϊόντος από την εκμετάλλευση. Το πεδίο πιστοποίησης GLOBALGAP καλύπτει την παραγωγή των φρούτων, των λαχανικών, του πράσινου καφέ, του τσαγιού, των λουλουδιών, του ζωικού κεφαλαίου, των προϊόντων μεγάλης καλλιέργειας π.χ. καλαμπόκι, σιτάρι, του πολλαπλασιαστικού υλικού καθώς και των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας.

Πηγή: http://www.greece.lrqa.com

Το ISO 22000:2005 είναι διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το 2005 και ενσωματώνει τις:

 • απαιτήσεις του HACCP
 • απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
 • γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης

δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο, παγκοσμίως αναγνωρισμένο, πρότυπο ασφάλειας τροφίμων.

Τα σημαντικότερα οφέλη για το Συνεταιρισμό μας είναι:

 • η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία
 • η εναρμόνιση με κοινά αποδεκτές πρακτικές παραγωγής τροφίμων
 • η μείωση των αστοχιών και ο εντοπισμός των εσφαλμένων πρακτικών
 • η ετοιμότητα του συνεταιρισμού στην αντιμετώπιση διατροφικών κρίσεων
 • το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών για τα προϊόντα της επιχείρησης
 • η συνεχής βελτίωση του συνεταιρισμού
 • το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά
 • Πηγή:http://www.tuv-nord.com

Το ISO 9001:2008 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας.

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) ασχολούνται με τη «Διαχείριση της Ποιότητας», και έχουν ως στόχο :

- Την Αύξηση της Ικανοποίησης του Πελάτη,

- Τη Συνεχή Βελτίωση της Απόδοσης των Διεργασιών μέσω Μετρήσιμων Στόχων.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 μπορεί να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και των ειδών (παραγωγής προϊόντων, παροχής υπηρεσιών, δημόσιες υπηρεσίες). Βάσει Διεθνών Ερευνών από την υιοθέτηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) προκύπτουν τα παρακάτω οφέλη για τις επιχειρήσεις :

Μεγαλύτερη Ικανοποίηση του Πελάτη

 • Αύξηση Παραγωγικότητας
 • Αυξημένη Ικανοποίηση Εργαζομένων
 • Μειωμένη Επεξεργασία
 • Βελτίωση Πληροφόρησης Management
 • Μείωση Αχρήστων
 • Αύξηση Παραγωγής
Πηγή:http://www.tuv-nord.com